Result 2016

List of the top 10 contestants

Mr. Ankit K. Aryal

Mr. Raju Chauhan

Mr. Rishab Nakarmi

Ms. Bigya Gyawali

Ms. Manisha Pokharel

Ms. Pragati Bajracharya

Ms. Shrijana Sitikhu

Ms. Ranjita Thapa

Mr. Abhinay Man Shrestha

Mr. Swatantra Bhandari